مکتب اقتصادي اصفهان

تأملاتي در باب تاثيرات جمعيت و بهره بر اقتصاد

پيام‌ها و پايه‌هاي اصلي مکتب اقتصادي اصفهان
مقدمه‌اي بر مباني فکري مکتب اقتصادي اصفهان

مکتب اقتصادي اصفهان به دنبال تبيين علمي آثار مثبت جمعيت و آثار سوء وام‌دهي و وام‌گيري ربوي و ايجاد توهم پولي و مکانيسم‌هاي شکل‌گيري آنها است و در نهايت به دنبال طراحي يک نظام پولي ايده‌آل است.

نفي علمي ربا و دفاع از جمعيت

بنا به عقيده مکتب اصفهان، «زمان» صرفاً شمارشگر و واحد حساب براي حرکت است. زمان، محرک و عامل حرکت نيست. حرکت اصيل و طبيعي، «حرکت انسان» و انباشت کمّي و کيفي انسان است. تکامل و پيشرفت متکي بر حرکت به عنوان متغير وضعي است. از اين رو لازم است شاکله اصلي حرکت را رقم زند نظم طبيعي مبتني بر حرکت انسان و آنچه که در او متضمن است تنظيم و قوام يابد. پيشي گرفتن زمان که امري مجازي است نسبت به رشد کمي و کيفي انسان که امري حقيقي و اصيل است برهم زننده اين نظم است. «ربا» باعث ايجاد زمان مجازي مي­شود و در نتيجه برهم‌زننده نظم طبيعي اجتماع است و متأسفانه رفتار مجازي (غيرطبيعي) انسان‌ها به صورت امروزي را شکل مي‌دهد و نهايتاً منجر به هرج و مرج و نابودي مي‌شود. ربا به مصرف شتابي بيش از حد طبيعي مي­دهد و باعث ناپايداري و نابودي منابع خدادادي و اعواج در رفتار عقلايي و دستورات الهي مي­شود. در مقابل، رشد جمعيت هم از بُعد کمّي و هم کيفي منشاء برکات نامحدود است. اين برکات در صورت کنارنهادن زندگي مبتني بر بدهي و وام ربوي و تغيير حاکميت و تسلط پول در زندگي آحاد بشر حاصل خواهد شد. هدف، جمعيت است، و اقتصاد ابزار. در نتيجه کنترل و تنظيم جمعيت، يعني کنترل هدف که خلاف عقل است. لازم است اقتصاد را با جمعيت تنظيم نمود و نه برعکس.

ماهيت پول و نظام پولي از ديدگاه مکتب اصفهان

براي طراحي يک الگوي پيشرفته مبتني بر مباني اسلام، لازم است در ابتدا آسيب‌هاي نظام پولي معاصر شناسايي شده و به جامعه معرفي شود. آنگاه تلقي اسلام نسبت به پول و نظام پولي، استنباط شده تا در نهايت بتوانيم آن‌را در مناسبات اقتصادي حاکم سازيم. پول يک پديده اجتماعي است که فعاليت‌هاي اقتصادي انسان‌ها را متأثر مي‌سازد به گونه‌اي که مي‌توان آن را رقم‌زننده حيات اجتماعي و سياسي آحاد مردم دانست.

مذهب سامري: تبديل پول به هدف و غايت في‌نفسه

در فرهنگ مادي‌گرايانه مدرن، پول ديگر وسيله و ابزار نيست بلکه تبديل به «هدف» شده است و همين مسئله باعث اعمال شيطاني و نتايج غيراخلاقي و انحرافي عظيم گشته است. حاکميت اين تلقي از پول به دارندگان آن امتيازهاي خاصي بخشيده است، و متقابلاً باعث به ضعف کشاندن انسان‌ها و جوامع متعدد شده است. نظام پولي رايج در بسياري از جهات، ضداخلاقي است و داراي نواقص و نارسايي‌ها و ناکارآمدي‌هاي فراواني است که رفع آن‌ها، نيازمند شناخت ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي پول است. علم اقتصاد حتي در چارچوب نظريات نظام سرمايه‌داري به ناکارآمدي و بي‌ثباتي ناشي از نظام پولي موجود اعتراف نموده است و به روش‌هاي مختلف، پديده‌هاي نکبت‌باري همچون توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت، تخريب محيط زيست، بيکاري، تورم و غيره را به ناشي از نظام پولي حاکم فعلي مي‌داند. با اين وجود اين نظام آن‌چنان ريشه دوانيده و بسترسازي به اصطلاح مترقيانه‌اي نموده است که حتي متخصصين پول و نظام‌هاي پولي را به بيراهه کشانيده و امر را بر آنان مشتبه ساخته است. ساختار نظام پولي که امروزه در جهان، شکل گرفته، تضمين‌کننده و تأمين‌کننده منافع گروه‌هاي خاص است و از همين رو به رغم اثرات منفي فراوان براي اکثريت، طرحي انقلابي براي تغييرات مبنايي در اين نظام پي‌ريزي نمي‌شود. در طراحي نظام آرماني، نظام اقتصادي اسلام مي‌تواند بسيار کارگشا باشد.

در مسير تحول و دگرگوني پول و نهادهاي پولي از ابتداي تاريخ بشر تاکنون با چنين وضعيت اسفباري مواجه نبوده‌ايم: يعني حاکميت هرچه بيشتر اعتبار و درگير شدن زندگي آحاد بشر و حتي دولت‌ها با بدهي، آن هم بدهي به گروه‌هاي خاص (بانک‌داران)، گروه‌هايي که بر دسترنج انسان‌ها سيطره پيدا نموده‌اند و بر ثروت‌هاي ملي چنبره زده‌اند و انسان‌ها را ظالمانه تحت انقياد خويش درآورده‌اند. مشکل اساسي اينجاست که اين بدعت جديد يعني پول و آثار واقعي نظام پولي معاصر، توسط نخبگان براي جامعه معرفي نشده است.

نظام پولي موجود، ابعاد وسيعي از مبادلات اقتصادي را ربوي نموده است. رباخواران و بانک‌داران جهاني قوانين و قواعدي را در جهان حاکم ساخته‌اند که خروج از آن در اين برهه از زمان تقريباً ناممکن مي‌نمايد. گروه‌هايي بوده و هستند که تفکرات اقتصادي غير الهي را در طول تاريخ گذشته، به دليل برداشت نادرست از تورات و انجيل بر جهان حاکم ساخته‌اند. اين گروه جنايتکار جهاني (يعني بانک‌داران) به همراه نژادپرستان که زير لواي شعار علمي لعابِ اصلاح نژاد انسان (Eugenics)، نژادپرستي مي‌کنند و تلاش دارند جمعيت ديگر انسان‌ها را محدود نگاه‌دارند، استيلاي جهاني را در عرصه اقتصاد دردست دارند.

لازم است در مواجه‌ با اين گروه شيطاني تلاش‌هاي گسترده‌اي انجام شود. ضرورت دارد که براي رهايي از سلطه پول و استبداد ناشي از نظام پولي معاصر، نقش اجتماعي و ملي پول به عنوان ابزار و وسيله براي نيل به اهداف متعالي، احيا شود و کنترل و حاکميت بر آن به مردم بازگردانده شود و متغير اصلي و هدف جامعه، يعني جمعيت انساني، به عنوان ثروت واقعي با تمام ابعاد کيفي‌اش اعم از دانش و تقوا در جايگاه اصلي خود قرار گيرد. امروزه تحت تأثير نظام سرمايه‌داري يا نظام پولداري ما معکوس حرکت مي‌کنيم. به جاي اينکه انسان را هدف قرار دهيم و پول را ابزار تلقي نموده و کنترل نماييم، انسان را کنترل مي‌کنيم و پول و پاداش آن را هدف قرار مي‌دهيم. آنچه که توسط بانک‌داران و نژادپرستان تسري يافته، تغيير در معيارهاي ارزشي است، به گونه‌اي که رذيلت به جاي فضيلت نشسته و فضيلت را به جاي رذيلت.

نگاه کوتاهي به مکاتب جاري اقتصادي حاکم در جهان بيندازيد. في‌المثل انقلاب به اصطلاح فکري اقتصادي جان مينارد کينز را در نظر بگيريد که فضيلت را در بيشينه نمودن مصرف سرانه مي‌داند و اسراف را توصيه مي‌کند. در پرتو راهنمايي‌هاي کينزي، رجحان زماني و به امروز انداختن مصارف آتي قاعده‌اي جهاني مي‌شود، کنز پول و رجحان آن، علمي مي‌شود و در نتيجه، پول و پاداش آن جايگاه خاصي را در تنظيمات اقتصادي به خود مي‌گيرد. اين آموزه در کنار ديگر توصيه‌ها، سبب شده که انسان از نقش خود باز ماند و به جاي هدف، ابزاري در کنار بقيه ابزار همچون ماشين قرار مي‌گيرد.

جاي بسي تأسف است که در کنار استيلاي بانک‌داران، افکار يوجنيکسي حاکميت يافته و کنترل انسان در دستور کار قرار مي‌گيرد. انسان‌هاي متعلق به ديگر نژادها از نگاه آن‌ها پست هستند. اين چه منطقي است که حاکم شده است؟ لازم است که، ايدز، سفليس، ميکروب، ويروس و پارازيت‌ها کنترل شوند و نه انسان. تورم، بيکاري، رباخواري، اسراف و خلق پول بايد کنترل شود و نه انسان. اين چه سياستي است که دنبال مي‌شود؟ کجاي علم مي‌گويد هدف را کنترل ولي ابزار (پاداش پول) را رها کنيد و تکليفش را به بازار بسپاريد! بانک‌داران براي تقويت مباني سرمايه‌داري (پول‌داري)، در مسير علم انحراف ايجاد نموده‌اند.

نقد خلق پول بانکي و اعتبار

يکي از مواردي که در مکتب اصفهان به نقد آن اهتمام شده است، بحث اعتبار بانکي و خلق پول است. چنان­چه براي تنظيم اوضاع اقتصادي لازم باشد سياست پولي انبساطي در دستور کار قرار گيرد و بخواهيم اين سياست را از طريق بازي با نرخ تنزيل قانوني عملياتي نماييم، در نتيجه:

- به تورم دامن زده‌ايم؛

- توزيع درآمد را ناعادلانه‌تر نموده‌ايم؛

- پول را از دست مردم به جيب بانک‌داران سرازير نموده‌ايم؛

- بي‌ثباتي بالقوه ايجاد نموده‌ايم؛

- عدم امکان کنترل پول را هرچه بيشتر فراهم نموده‌ايم؛

- بيکاري را تثبيت نموده‌ايم؛

- جامعه را در راستاي بدهي بيشتر قرار داده‌ايم؛

- نرخ ترجيح زماني را ارتقاء داده و نهايتاً باعث تخريب محيط زيست شده‌ايم؛

- محيط را براي رجحان نقدينگي هموار ساخته‌ايم.

اين روند باعث خواهد شد که بي‌عدالتي بين‌نسلي (يعني تبعيض به نفع نسل‌هاي فعلي و به ضرر نسل‌هاي آتي) ايجاد و تشديد شود، محيط و جامعه به ربا خواري سوق داده شود، جامعه به دو گروه دارا و ندار کشانده شود و گروه‌هاي خاصي بر پول ملي مسلط شوند تا از طريق آن، قدرت سياسي جامعه را نيز به خود منتقل کنند.

البته بايد گفت، بيان مطالب فوق، بدان معنا نيست که خدمات پول را ناديده بگيريم. حداقل بر اين باوريم که پول يکي از بزرگ‌ترين اختراعات بشر است. پول، خدمات عظيمي را يدک مي‌کشد. پول به بهترين نحو مي‌تواند تقسيم کار را امکان‌پذير سازد. پول دامنه زماني و مکاني مبادلات را امکان‌پذير مي‌سازد. پول، فعاليت‌هاي اقتصادي را تسهيل مي‌کند و سرعت مي‌بخشد. پول مي‌تواند دولتي کارآمد، قوي، منظم و منسجم را مساعدت نمايد. آنچه را که مطرح مي‌سازيم، ضعف تلقي رايج نسبت به پول و سازوکار انتشار آن است. نظام پولي حاکم داراي عيوب بزرگي است که براي رفع آن‌ها لازم است تحول اساسي در اين نظام انجام پذيرد.

اين نگرش که بيماري‌هاي اقتصاد را منتج از پول و نظام حاکم بر آن مي‌داند، يک تلقي اثبات شده علمي است. در مجموعه نظرات انديشمندان به اين مي‌رسيم که لازم است پول از حالت ضروري بودن (Essentiality of Money) خارج شود. پول بايد نقش خنثي و ابرخنثي داشته باشد و هزينه مبادله زماني آن صفر شود. پول بايد داراي ارزش ثابت باشد که بتواند نقش اساسي واحد سنجش و معيار ارزش را به خوبي انجام دهد. نهاد رايج پولي که موجب بي‌ثباتي اقتصاد جامعه و فروپاشي مي‌شود، حذف شود. در سايه پي‌ريزي يک نظام سالم پولي، بسياري ديگر از نقش‌هايي که براي پول قائل هستيم، مي‌تواند هموار گردد. بايد جامعه را از تسلط پول رهايي بخشيد.

با توصيف به زبان ساده در قالب کلام بايد دستاوردهاي عظيم علمي در اين ارتباط را ارائه نمود و نشان داد که عمده‌ترين بدبختي‌هاي بشري ناشي از جهل نسبت به چگونگي فعاليت‌هاي اقتصادي است که عمده آن، امروزه از تلقي رايج نسبت به پول و بانک‌داري معمول ناشي مي‌شود. توسعه نهاد به اصطلاح اعتبار و مقروض نمودن جامعه و پرداخت ربا در قالب لغات زيبايي همچون «بهره»، «سود»، «نرخ تسهيلات» و «خلق اعتبار (پول) از هيچ» و ... همگي موجب لطمه‌هاي جبران ناپذيري شده است.

اين گفته الکساندر دل‌مار (Alexander Del Mar) چه زيباست که بيان مي‌کند «تاريخ تمدن تاريخ پول است». آنچه را که مي‌توان در تاريخ بشر مشاهده نموده اين است که پول نقش‌آفريني بي‌بديلي در روند تحولات اقتصادي داشته و البته باعث مشکلات بي‌شماري نيز شده است؛ و يا اين گفته الگين گروس کلوز (Elgin Groseclose) که تاريخ پول تاريخ نزاع انسان در تسلط بر زندگي پول و زندگي کردن با آن و استفاده از آن در انجام وظايف خويش است. انسان با پول زندگي مي‌کند، اما تاکنون اتحاد موفقي نداشته است؛ و يا به گفته گالبرايت (John Kenneth Galbraith)، «پول ريشه همه اعمال شيطاني است».

تجربه اقوام و ملت‌ها نشان مي‌دهد که ايجاد و تشديد بندگي و بردگي در رشد بي‌رويه بدهي است. بحران‌هاي پولي و مالي همگي در آلودگي‌هاي بدهي ريشه دارد. آلودگي‌هاي بدهي، حد و مرز ندارد. در اين بين براي تضمين پرداخت‌ها، از ابزار و وثيقه‌هاي مختلفي اعم از اموال، احشام، خدمه و حتي زن و فرزند استفاده شده است. رشد نمايي بدهي در طول زمان و آثار کاهش ارزش‌ها و دريافت رانت پولي نتيجه‌اي جز سقوط در پيش نخواهد داشت. رشد نمايي بدهي آن قدر ادامه يافته و خواهد يافت که نه اموال و دارايي‌هاي مردم و نه کل پول ملي، کفاف حتي پرداخت بهره بدهي (و نه اصل بدهي) را نخواهد داشت.

هرچند سرمايه يکي از عوامل اصلي توليد تلقي مي‌شود، اما شاکله اصلي نظام سرمايه‌داري، اصالت پول‌داري و حاکميت پول و نقدينگي است. اين حاکميت بر خلقِ موذيانه پول و اعتبار، وام‌دهي و اخذ رانت پولي استوار است که نتيجه آن به بردگي کشيدن انسان است.

قوانين نبايد به­گونه‌اي تنظيم شوند که اجازه دهند، گروهي خاص بر مالکيت عمومي پول تسلط يابند، از «هيچ» اعتبار بسازند و به شگردهاي رذيلانه، مردم را بدهکار و بدهکارتر نمايند و از دسترنج مردم، چه مصرف‌کننده، چه تاجر و صاحب صنعت، همچون زالو سهمي را در اختيار گيرند.

 

مباني فلسفي مکتب اصفهان

مکتب اصفهان در تلاش است که اصول خود خاصتاً مباني حرکتي را مبتني بر تفکرات فيلسوف و انديشمند نابغه اسلامي صدرالمتأهلين (رضوان الله عليه) شکل دهد. به علاوه انديشه‌هاي اين مکتب وامدار ديگر متفکران اسلامي مي‌باشد. همچنين دستاوردهاي انديشمندان الهي در غرب که بعضاً جان خويش را به دليل افکارشان به عناوين مختلف از دست داده­اند و برخي نيز به عنوان محور شرارت و يا مبتلاي بيماري‌هاي توهمي متهم شده­اند.

درس‌گفتارهاي دکتر دلالي اصفهاني

بنيان گذار مکتب اقتصادي اصفهان
برخي از اعضا و دانش‌آموختگان مکتب اقتصادي اصفهان

رسول بخشي دستجردي

عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان

محمد واعظ برزاني

عضو هيأت علمي دانشگاه

محمدمهدي مجاهدي مؤخر

عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي

حجت ايزدخواستي

عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

ايمان باستاني‌فر

عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان

سهراب دل‌انگيزان

عضو هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه

نورالله صالحي آسفيجي

عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

سيد احسان عسکري

عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور

سيد رضا ميرعسکري

عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان

بهنام ابراهيمي

دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • رسول بخشي دستجردي

  عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان

  كارشناسي: علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان، 1376
  كارشناسي ارشد: برنامه­ريزي اقتصادي و توسعه، دانشگاه تهران، 1378
  دكتري: علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان، 1383
  رساله دكتري: بررسي آثار و ريشه­هاي نرخ بهره باتأكيد بر نظريه بهره حياتي پل ساموئلسن در فضاي الگوي نسل­هاي تداخلي
  خلاصه رساله:
  در اين رساله به¬صورت بنيادين و کاملاً نظري، عقايد دو نفر از اقتصاددانان بنيان¬گذار نظريه بهره در اقتصاد سرمايه¬داري، يعني بوم باورک و پل سامووئلسن با استفاده از رياضيات و به شيوه¬اي نوآورانه به نقد کشيده شده است و اشتباهات آنها در طراحي دستگاه نظري بهره آشکار شده است و ...
  زمينه هاي مورد علاقه:
  • اقتصاد اسلامي، مکانيک بهره، بانک و سياست پولي
  • رشد جمعيت
  • الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت
  • اقتصاد رياضي و مدل¬سازي
  • اقتصاد مقاومتي
  موضوعات در حال بررسي:
  • جايگاه بازار بورس در اقتصاد سرمايه¬داري و تأثيرات آن بر عدم تعادل¬هاي اقتصادي
  • جستجوي مباني براي استقرار علم اقتصاد اسلامي مبتني بر توحيد
  • قدرت دلار
  • مدل¬سازي اثرات کنز پولي و مالي درالگوهاي رشد
  فرصت تحقيقاتي:
  • يك دوره تحقيقاتي دردانشگاه نايس صوفيا فرانسه 1383-1382
  فعاليت هاي آموزشي:
  • تدريس در مقطع کارشناسي:
   • اقتصاد کلان 1 و 2
   • اقتصاد خرد 1و 2
   • اقتصاد منابع
   • پول و ارز و بانک¬داري
   • اصول بودجه
   • ارزيابي طرح¬هاي اقتصادي
  • تدريس در مقطع کارشناسي ارشد:
   • اقتصاد کلان
   • اقتصاد رياضي
   • اقتصاد محاسباتي
   • اقتصاد مديريت
  • تدريس در دوره دکتري:
   • اقتصاد پولي
   • اقتصاد کلان
  مقالات ISI:
  • Equity and Economic Growth, a Theoretical and Empirical Study: MENA Zone, Journal of economic Modelling, 28 (2011), 694-700. (ISI)
  • Solving Ramsey Model of Optimal Growth Using Genetic Algorithm, Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 2 (2011), (ISI).
  مقالات علمي پژوهشي:
  • درآمدي بر ريشه هاي ذهني ايجاد بهره از نظر بوم باورک (يک ديدگاه انتقادي)، فصلنامه پژوهش¬هاي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، (1384)، سال چهارم، شماره 13، 111-95.
  • بررسي نظري و تجربي نرخ ترجيح زماني، مطالعه موردي: اقتصاد ايران 1353 تا 1383، مجله دانش و توسعه، دانشگاه فردوسي مشهد، (1387)، شماره 25 سال پانزدهم،67-137.
  • بررسي اثرات وضع ماليات بر زمين در اقتصاد ايران، رهيافت تعادل عمومي پوياي قابل محاسبه، فصلنامه پژوهش¬¬هاي اقتصادي ايران، دنشگاه علامه طباطبايي، (1389)، شماره پاييز.
  • بررسي تأثير جمعيت بر رشد اقتصادي در چار¬چوب الگوي رشد بهينه در اقتصاد ايران (1386 -1350) كاربردي از الگوريتم ژنتيك، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 94، بهار 1390.
  • بررسي تطبيقي نظريه نرخ بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پذيرش قطعي.
  • دستاوردهاي‌ علمي‌ دربارة‌ نرخ‌ بهره‌ و تحليل‌ تأثير آن‌ بر تورم‌ و وضعيت‌ اقتصاد ايران، فصلنامه اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، سال سوم، شماره 10، 117-101.
  • بررسي اثر عدالت بين زماني بر رشد اقتصادي با تأکيد بر نقش ارجحينت زماني، مطالعه موردي اقتصادايران، فصلنامه پژوهش¬هاي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس، جلد يازدهم، شماره يک (1390).
  • آموزه¬هائي از كينز و توبين درمورد آثار نرخ بهره برفعاليت¬هاي اقتصادي، فصلنامه پژوهش¬هاي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، پذيرش قطعي.
  • بررسي رابطه بين جمعيت و رشد اقتصادي با تأکيد بر مدل¬هاي رشد برون¬زا و درون-زا در اقتصاد ايران، مجله سياست¬گذاري اقتصادي، دانشگاه يزد، سال دوم، شماره سوم، 1390.
  • مدل سازي الگوي رفتار بين¬نسلي از عملکرد بانکداري ذخيره¬ي جزئي، فصلنامه تحقيقات مدل¬سازي اقتصادي، دانشگاه علوم اقتصادي، جلد دوم، شماره پنجم، 1391.
  • برآورد نرخ بهره طبيعي در اقتصاد ايران، رهيافت کالمن فيلتر، مجله سياست¬گذاري اقتصادي، دانشگاه يزد، پذيرش قطعي (1391).
  • ارزيابي شکاف سياست¬گذاري در اقتصاد ايران، کاربردي از الگوي نسل¬هاي هم-پوشان، فصلنامه پژوهش¬هاي اقتصادي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، پذيرش قطعي (1391).
  • بررسي اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي ايران، مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، دوره 48،شماره 2، تابستان1392.
  • تخمين کشش سرمايه انساني در مدل رشد اوزاوا-لوکاس براي اقتصادايران، پژوهش-هاي رشد وتوسعه اقتصادي، سال سوم، شماره 11، تانستان1392
  • مدل‌سازي سيستم پوياي ماليات بر ارزش زمين در اقتصاد ايران، فصلنامه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، دوره 49، شماره 3، پاييز 1393،
  • نقدي بر توجيهات معاصر پيرامون تفاوت بهرۀ طبيعي از ربا در نگاه انديشمندان اقتصاد اسلامي، فصلنامه اقتصادتطبيقي، دوره 1، شماره 1، تابستان 1393،
  • Time Preference and its Effects on Intertemporal Optimization of Economic Resources, A Critical Viewpoint, Journal of International Economic Studies, Isfahan University, SPRING-SUMMER 2009; 34(1):69-78,
  • Analysing the Population Growth Equation in the Solow Growth Model Including the Population Frequency: Case Study: USA, I International Journal of Humanities and Social Sciences, State University Los Angeles, Vol. 2, No.10, May 2012
  • Analysis of Economic Growth Differential Equations, International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol 2., No. 2, November 2012.
  • Frequency Population Growth Rate, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 2, No. 10, October 2012.
  • Business Cycle and Growth, International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol 2, No. 11, November 2012.
  کتاب:
  • آسيب¬شناسي نظريه بهره و نظام بانک¬داري متعارف، انتشارات دانشگاه يزد، 1391.
  • ماليات بر ارزش زمين: نظريات اقتصادي اسلام ومکاتب غربي، 1392
  سمينارهاي ملي:
  • نرخ بهره درفضاي الگوي نسل هاي تداخلي، هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، آذر 1382.
  • درآمدي بر بهره به عنوان استانداردي براي تعيين سطح بهينه فعاليت ها ي اقتصادي در سيستم اقتصادي با محوريت بهره، كنفرانس ربا و راههاي مبارزه با آن – ازنظريه تا عمل، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 15-14 ارديبهشت 1385.
  • بررسي آثار و ريشه¬هاي نرخ بهره باتأكيد بر نظريه بهره حياتي پل ساموئلسن درچارچوب الگوي نسل¬هاي تداخلي" سمينار اقتصاد اسلامي، دانشگاه الزهرا، 1383، سخنراني برگزيده.
  • بررسي نظري تعامل بين عدالت و رشد اقتصادي و نظريه اقتصاد اسلامي، کاربردي از ديدگاه بهينه يابي پويا، نخستين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، مشهد، دانشگاه فردوسي، ارديبهشت 1387.
  • تأثير عمليات بانکداري مبتني بر اصل ذخيره جزيي بر رشد و توسعه اقتصاد، دومين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، دانشگاه فردوسي مشهد، خرداد 1389.
  • جايگاه قرض¬الحسنه در نظام اقتصادي، همايش قرض¬الحسنه در فرهنگ رضوي، اصفهان، 1390.
  • انطباق بانکداري بدون ربا با اقتصاداسلامي- آيا بانکداري بدون ربا اسلامي است؟، بيستو پنجمين همايش بانکداري بدون ربا، موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، تهران ، شهريور 1393.
  سمينارهاي بين المللي:
  • Tayyebi, K. & Bakhshi Dastjerdi, R. “Opportunities and Treats of Economic Globalization to Developing Countries", German Iranian Alumni Network (GIAN), University of Tehran, Tehran, Iran, 2003 (November 10-11).
  • Tayyebi K. & Bakhshi Dastjerdi, R. "Opportunities and Threats of Globalization in Euro-Mediterranean Zone", CEMAFI Conference in Rabat (Moroco), 2003 (October 8-10)
  • Bakhshi Dastjerdi, R. & Bidram, R. “The Effects of Interest Rate on Optimum Fixed-Variable Cost Ratio (FVCR) for Durable Goods in MENA Zone (Case Study: Car Expenditures)", CEMAFI, University of Nice Sophia Anti Polis, Nice, France, 2005 (September 28-30).
  • Bakhshi Dastjerdi, R. & Dallali Isfahani, R. (2009). Equity and Economic Growth, a Theoretical and Empirical Study: MENA Zone, MEEA Conference at Univesity of Nice Sophia Anti Polis and University of Monaco, Nice, France.
  • Dallai Isfahani R. & Bakhshi Dastjerdi R. "The Origins of Interest and its effects on the economic System", First International Workshop on Islamic Economics and its Perspectives, 9-10 April 2002. Isfahan, IRAN
  طرح هاي پژوهشي:
  • بررسي سيستم مالياتي كشور، همكار طرح پژوهشي، دانشگاه اصفهان، 1380.
  • مكان¬¬يابي مجتمع فولاد استان كرمان، طرح تحقيقاتي براي شركت مهندسي فولاد تكنيك، 1382، اصفهان
  • سيماي بحران استان اصفهان، مجموعه مطالعات وضعيت اقتصادي، اجتماعي استان اصفهان، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، مركز هم¬انديشي توسعه استان اصفهان، 1384.
  • تعيين نظام اولويت¬¬ها در سند چشم¬¬انداز بيست ساله استان اصفهان درمقايسه با سندچشم¬انداز ملي جمهوري اسلامي ايران، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، مركز هم¬¬انديشي توسعه استان اصفهان، 1384.
  • نگاهي به صنعت فولاد، مركز هم¬انديشي توسعه استان اصفهان، 1384
  • بررسي نظري آثار نرخ بهره برنحوه تخصيص زماني و بين زماني منابع درالگوهاي اقتصادي – يک ديدگاه انتقادي - دانشگاه يزد 1385.
  • تحليل پولي از پديده رکود تورمي با تأکيد بر نقش سيستم بانکي، مطالعه موردي اقتصاد ايران، دانشگاه يزد، 1388.
  • بررسي نظريه نرخ بهره صفر در اقتصاد سرمايه¬¬داري و مقايسه آن با نظريه حرمت ربا در نظام اقتصاد اسلامي، دانشگاه يزد 1390.
  سخنراني:
  • دانشگاه امام صادق (ع)، نقد نظريه بهره و نظام بانک¬داري متعارف، پاييز 1390
  • کميته امداد امام خميني، تهران، ضرورت توسعه صدقه و قرض¬¬الحسنه از منظر علمي، پاييز 1390.
  • دانشگاه يزد، تفاوت اقتصاد مقاومتي با اقتصاد رياضتي، مناظره، پاييز 1391
  • دانشگاه اصفهان، استقلال بانک مرکزي، مناظره، دي 1391.
  • شوراي¬¬عالي انقلاب فرهنگي، تهران، ضرورت¬¬¬هايي که بايد در طراحي سبک زندگي سازگار با الگوي اسلاي ايراني پيشرفت رعايت شود، تابستان 1391.
  • دانشگاه ولي عصر رفسنجان، ضرورت وچگونگي برقراري بهره صفر، مناظره، 1392
  • سازمان تبليغات اسلامي اصفهان، نقد بانکداري بدون ربا از منظر مطابقت با اقتصاداسلامي، کرسي آزاد انديشي، 1392
  • دانشگاه علامه طباطبايي، نشست علمي بررسي نسبت اقتصادمقاومتي و اقتصاداسلامي، اسفند 1393
  الگوي اسلامي ايراني پيشرفت:
  • الزاماتي براي طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از منظر دانش اقتصاد، اولين نشست انديشه¬¬¬هاي راهبردي در محضر مقام معظم رهبري، تهران 1390.
  • طرحي از الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در حوزه اقتصاد، تکنگاشت منتشر شده در مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، 1393
  راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي تحصيلي:
   راهنمايي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد:
   • ناهيد خاکي (1388). بررسي نظري و تجربي رابطه بين جمعيت و رشد اقتصادي بااستفاده از الگوريتم ژنتيک در اقتصاد ايران، دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد.
   • سميه جعفري (1388). بررسي اثر تجارت بر رشد اقتصادي با استفاده از يک مدل تعادل عمومي محاسباتي، دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد.
   • غلامرضا محمد¬پور (1389). تحليل اثرات سرمايه هاي فيزيکي و انساني بر روند رشد بلند مدت اقتصاد ايران (85-1366). دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد.
   • فاطمه ابوالحسني (1389). بررسي اثر وضع ماليات بر زمين در اقتصاد ايران در چارچوب الگوي تعادل عمومي پوياي قابل محاسبه. دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد.
   • داوود محمودي نيا (1390)، بررسي نظري و تجربي نرخ بهره طبيعي در اقتصاد ايران، دانشگاه يزد
   • زهره احمدي (1391)، بررسي روند بهينه مصرف و سرمايه¬گذاري در اقتصاد ايران، کاربردي از الگوي نسل¬هاي هم¬پوشان، دانشگاه يزد
   • سمانه عشرتي (1391)، بررسي روند بهينه مصرف و سرمايه¬گذاري در اقتصاد ايران، کاربردي از الگوي رشد بهينه تصادفي رمزي، دانشگاه يزد
   • حسين حاجي خدازاده (1391)، کاليبراسيون الگوي رشد درونزاي اوزاوا-لوکاس براي اقتصاد ايران، دانشگاه يزد
   • هادي دادخواه (1392)، مدلسازي ماليات بر ارزش زمين بااستفاده از رويکرد پويايي سيستم، دانشگاه يزد.
   • ابوالفضل حکيم¬زاده (1393)، بررسي کارايي نظريه ادوارتجاري براي اقتصاد ايران، دانشگاه يزد
   • مجيدشيخ انصاري (1393)، کاليبراسيون الگوي سيدراسکي براي اقتصادايران با لحاظ خلق پول، دانشگاه يزد
   • مهدي رمضاني(1393) برآورد پس¬انداز احتياطي براي اقتصاد ايران، دانشگاه يزد
   • سعيد فتحي (1393)، بررسي چرخه هاي تجاري واقعي براي اقتصاد ايران، دانشگاه يزد
  • مشاوره پايان نامه هاي کارشناسي ارشد:
   • جعفر حسيني (1385). بررسي نظري و تجربي نرخ ترجيح زماني در اقتصاد ايران. دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
   • ميرزا محمد سپهر (1388). بررسي اثر سياست¬هاي پولي بر توليد و تورم در اقتصاد ايران. دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد.
   • محمدرضا نصيب (1388). مطالعه اثر نوسانات نرخ واقعي ارز بر توليد ملي در ايران. دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد.
   • حجت حسين زاده (1389). بررسي سياست هاي پولي بهينه در دستيابي به نرخ هاي بهره اسمي صفر. دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
   • مريم صادقي (1388). بررسي عامل مؤثر بر بروز فساد مالياتي در سيستم مالياتي کشور، مطالعه موردي سازمان امور مالياتي استان يزد.
  • مشاوره رساله هاي دکتري:
   • منصور مهيني¬زاده (1391). بررسي اثر جمعيت بر رشد اقتصادي در مدل¬¬هاي رشد مبتني بر ايده. دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
   • محمدمهدي مجاهدي (1391). تحليل انتقادي اصل ذخيره جزئي با تأکيد بر روش موريس اله. دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
   • سيدعقيل حسيني (1391). بررسي اثر نرخ بهره پولي مثبت بربهينگي باتوجه به مدل بيولي، دانشگاه اصفهان
   • نورا... صالحي (1391). تحليل نظري نرخ بهره ي حياتي و رشد اقتصادي، دانشگاه اصفهان.
   • ايمان باستاني¬فر (1391). ارزيابي مقايسه¬اي قواعد مختلف حجم بهينه پول. دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
  فعاليت هاي علمي - اجرايي:
  • رئيس گروه پژوهشي مطالعات اقتصاد و توسعه حوزه ايران مرکزي مرکز تحقيقات علوم انساني دانشگاه يزد 4/10/84 لغايت 3/10/86
  • نماينده تحصيلات تکميلي دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد، 10/4/85 لغايت 22/12/86
  • معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد، 22/12/86 لغايت 7/12/87
  • رئيس دانشکده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد، 7/12/87 لغايت 7/7/91
 • محمد واعظ برزاني

  عضو هيأت علمي دانشگاه

  کارشناسي: اقتصاد نظري, دانشگاه شيراز, ايران, 1358-1365
  کارشناسي ارشد:
  دکتري: دانشگاه آزاد واحدعلوم وتحقيقات تهران، 1378
  رساله دکتري:
  برخي از آثار علمي:
  • ترجمه کتاب خدمات مالي در اسلام, سمت,1389, محمد واعظ برازاني,حامد طاهري.
  • بررسي اثر ارزش محصول واسطه گري بانك هاي تجاري بر بي ثباتي اقتصادي طي سال هاي 1360-1386,علمي پژوهشي,پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار ( پژوهشهاي اقتصادي سابق) -دانشگاه تربيت مدرس,1392,سميه آقا محمدي رناني,محمد واعظ برازاني,رحيم دلال اصفهاني,محمد رضا قاسمي
  • تحليل نرخ بهره پولي در بحران هاي اقتصادي نظام سر مايه داري:رويكرد اسلامي,علمي پژوهشي,اقتصاد اسلامي-پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي-همكاري با انجمن اقتصاد اسلامي ايران,1390,محمد واعظ برازاني,حجت ايزد خواستي.
 • محمدمهدي مجاهدي مؤخر

  عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي

  کارشناسي: علوم اقتصادي (گرايش بازرگاني) از دانشگاه تهران، 1376
  کارشناسي ارشد: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي از دانشگاه اصفهان، 1381
  دکتري: دکتري علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي و اقتصاد بين‌الملل از دانشگاه اصفهان1391
  رساله دکتري:«تحليلي انتقادي بر اصل ذخيره جزئي با تاکيد بر رهيافت موريس آله» با راهنمايي دکتر دلالي اصفهاني.
  مقاله علمي-پژوهشي:
 • حجت ايزدخواستي

  عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

  کارشناسي: اقتصاد نظري دانشگاه شيراز
  کارشناسي ارشد: اقتصاد نظري دانشگاه اصفهان
  دکتري: اقتصاد پولي- اقتصاد بخش عمومي دانشگاه اصفهان
  رساله دکتري:تحليل تأثير ماليات تورمي بر تخصيص منابع و رفاه: مطالعه¬ي موردي اقتصاد ايران، به راهنمايي دکتر صمدي و دکتر دلالي اصفهاني.
  تأليف کتاب:ماهيت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمايه¬داري: رويکرد انتقادي، مؤلفان، دکتر حجت ايزدخواستي، دکتر رحيم دلالي اصفهاني، مشهد: انتشارات ارسطو، چاپ اول 1393.
  مقاله علمي-پژوهشي:
  • تحليل مقايسه¬اي هزينه¬ رفاهي ماليات تورمي در الگوي تعادل جزئي و تعادل عمومي"، فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات مدلسازي اقتصادي ، دانشگاه علوم اقتصادي، 1392
  • تحليل نقش نرخ بهره پولي در بحران¬هاي اقتصادي نظام سرمايه¬داري: رويکرد اسلامي"، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، سال يازدهم، شماره 44، زمستان 1390.
  • تحليل تأثير ترکيب بهينه ماليات بر مصرف و ماليات تورمي بر رفاه اجتماعي: ارائه يک الگوي بهينه¬يابي پويا"، فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات مدلسازي اقتصادي ، دانشگاه علوم اقتصادي، 1393
  • تحليل تأثير ماليات تورمي بر تخصيص منابع و رفاه در اقتصاد ايران، مجله علمي پژوهشي تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران،
  • 2013, The Effects of Switching from Consumption taxation to Inflation Taxation on Resource allocation and welfare with Externalities and Leisure in Iran’s Economy, Iranian Journal of Economic Study,
  • 2013, The Welfare Cost of Inflation in Consumer Surplus and Compensating Variation Method: Case Study of Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 8, No3. ISSN: 2222-6990.
 • ايمان باستاني‌فر

  عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان

  کارشناسي: اقتصاد نظري دانشگاه اصفهان (1375-1380)
  کارشناسي ارشد: علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (فارغ التحصيل1380-1382)
  دکتري: اقتصاد پولي و بخش عمومي از دانشگاه اصفهان(1387-1391)
  رساله دکتري:تحليل قواعد سياست پولي درعلم اقتصاد و ارائه معيارهاي قاعده پيشنهادي ايده آل سياست پولي (با راهنمايي دکتر واعظ برزاني و مشاوره دکتر دلالي اصفهاني و دکتر بخشي دستجردي)
  مقاله علمي-پژوهشي:
  • تحليل الگوي پولي ADM دروضعيت RCE و معرفي قاعده ي پولي جديد/ مجله جستارهاي اقتصادي/ سال 90.
  • An Alternative Conditions to Time Inconsistency Equilibrium of Monetary Policy/ International Economics Studies/ 2012.
 • سهراب دل‌انگيزان

  عضو هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه

  کارشناسي: علوم اقتصادي (نظري)/ اصفهان/ 1371
  کارشناسي ارشد: علوم اقتصادي/ مازندران/ 1373
  دکتري: علوم اقتصادي/ اصفهان/ 1387
  رساله دکتري: اثر پول و عرضه نيروي كار بر تورم و بيكاري: بررسي آثار تغيير فروض در مدل انتظارات و خنثايي لوكاس
  مقاله علمي-پژوهشي:
 • نورالله صالحي آسفيجي

  عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

  کارشناسي: مهندسي برق دانشگاه زاهدان 1380 تا 1385
  کارشناسي ارشد: اقتصاد دانشگاه تهران ايران1386 تا 1388
  دکتري: اقتصاد پولي دانشگاه اصفهان (1388- 1392)
  رساله دکتري: تحليل نظري نرخ بهره ي حياتي و رشد اقتصادي (تحت راهنمايي دکتر دلالي اصفهاني)
  مقاله علمي-پژوهشي:
  • بررسي تعادل و پايداري يک مدل کلان اقتصاد بدون بهره/ مجله معرفت اقتصادي/ 1388.
  • Analyzing the Population Growth Equation in the Solow Growth Model Including the Population Frequency, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 10, 2012.
 • سيد احسان عسکري

  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور

  کارشناسي: اقتصاد نظري دانشگاه شيراز 1374
  کارشناسي ارشد: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه اصفهان 1382
  دکتري: اقتصاد پولي و اقتصاد رياضي دانشگاه پيام نور - 1389
  رساله دکتري:
  مقاله علمي-پژوهشي:
 • سيد رضا ميرعسکري

  عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان

  کارشناسي: اقتصاد نظري از دانشگاه مازندران
  کارشناسي ارشد: علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان
  دکتري: اقتصاد پولي دانشگاه اصفهان (1388- 1392)
  رساله دکتري: تحليل آثار کلان اقتصادي برون سپاري بين المللي بر اقتصاد ايران
  مقاله علمي-پژوهشي:
 • بهنام ابراهيمي

  دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه اصفهان

  کارشناسي: مهندسي معدن– دنشگاه يزد – سالهاي 1372 تا 1376
  کارشناسي ارشد: توسعه اقتصادي و برنامه­ريزي – دانشگاه اصفهان – سالهاي 1384 تا 1387
  دکتري: رشته علوم اقتصادي – دانشجو در حال تحصيل از سال 1389 – گرايش­هاي اقتصاد پولي
  رساله دکتري: الگوسازي نظري سازوکار بروز بحران­هاي مالي ناشي از اهرم مالي
  مقاله علمي-پژوهشي:
  • تحليل نظري نقش نوآوري هاي مالي در شکل گيري اهرم مالي شديد در يک الگوي رشد نئوکلاسيکي"، مجله تحقيقات اقتصادي، در حال داوري